loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی فجرلاهیج

قوانین داوری فوتبال (قانون نهم)

admin بازدید : 3043 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

1توپ خارج از بازی

 توپ خارج از بازی است زمانی که:

1. تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی از روی زمین یا هوا عبور کند.

2. بازی به وسیله داور متوقف شده باشد.

توپ در داخل بازی

توپ در همه اوقات داخل بازی است و همچنین شامل وقتی که:

1. توپ در اثر برخورد به تیرهای دروازه یا تیرک پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازی باقی بماند.

2. توپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعی که آنها داخل زمین بازی هستند به زمین بازی برگردد.

قوانین داوری فوتبال (قانون دهم)

admin بازدید : 2662 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

روش امتیاز دادن (گل زدن)

ثمر رسیدن گل

وقتی که تمام توپ از روی خط دروازه بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی عبور کند و قوانین بازی توسط تیمی که گل برای او محاسبه می شود نقض نشده باشد، گل محسوب می گردد.

تیم برنده

تیمی برنده مسابقه است که تعداد بیشتری گل در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد. اگر هر دو تیم به تعداد برابر گل به ثمر برسانند، یا هیچ گلی زده نشود، بازی مساوی خواهد بود.

مقررات مسابقه

برای مسابقاتی که در پایان مساوی می گردد، مقررات آن مسابقات برای مشخص کردن تیم برنده، وقت اضافی یا روش های دیگری که به تایید برد بین المللی رسیده باشد را پیش بینی می نماید.

قوانین داوری فوتبال (قانون یازدهم)

admin بازدید : 3358 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

آفساید

قرار گرفتن در وضعیت آفساید، به خودی خود خطا محسوب نمی شود. یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر:

بازیکن نزدیکتر از توپ و آخرین نفر دوم حریف به خط دروازه باشد.

یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر:

1. در نیمه زمین متعلق به خود قرار گیرد.

2. با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوی باشد.

3. با آخرین دو نفر تیم حریف مساوی باشد.

خطا

یک بازیکن برای قرار گرفتن در وضعیت آفساید، تنبیه خواهد شد، اگر در لحظه ای که توپ توسط بازیکن همدسته لمس یا بازی شود و او به تشخیص داور:

1. در بازی شرکت فعال داشته باشد.

2. دخالت کردن در بازی یا روی حریف

3. با قرار گرفتن در وضعیت آفساید در جستجوی کسب منفعت برای تیم خود باشد.

خطا نیست

1. صرفاً در وضعیت آفساید قرار گیرد.

2. توپ را مستقیماً از ضربه کرنر، ضربه دروازه یا پرتاب اوت دریافت نماید.

تخلفات / تنبیهات:

برای خطای آفساید، داور یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محلی که نقض مقررات انجام گرفته، برای تیم مقابل اعلام می نماید.

قوانین داوری فوتبال (قانون دوازدهم)

admin بازدید : 2059 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()
 
قانون دوازدهم - خطاها و رفتارهای ناشایست
  
 
خطاها و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند: 
 
- ضربه آزاد مستقیم
 اگر بازیکنی هر یک از شش خطای زیر را به طریقی که به تشخیص داور با بی ملاحظگی و با استفاده از نیروی بیش از حد انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام خواهد شد: 
1. لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف 
2. پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف 
3. پریدن روی بازیکن حریف 
4. تنه زدن به حریف 
5. زدن و یا اقدام به زدن حریف 
6. هل دادن حریف 
اگر بازیکنی، هر یک از چهار خطای زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد: 
1. تکل روی حریف، برای کسب توپ در شرایطی که قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند. 
2. گرفتن حریف 
3. تف انداختن روی حریف 
4. دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود) 
یک ضربه آزاد مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. 
 
 
- ضربه پنالتی
اگر هر یک از ده خطای بالا به وسیله بازیکن در داخل محوطه جریمه خودی صورت پذیرد، یک ضربه پنالتی به نفع تیم حریف اعلام می گردد. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نیست، اما توپ باید در جریان بازی باشد. 
 
- ضربه آزاد غیرمستقیم
اگر بازیکنی به تشخیص داور، هریک از خطاهای زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود: 
1. بازی کردن به نحو خطرناک 
2. سد کردن حریف 
3. جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان 
4. بازیکن هر خطای دیگری که در قانون 12 پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخراج متوقف شود، ضربه آزاد غیرمستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده اجرا می شود. 
یا اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود، هر یک از پنج خطای زیر را انجام دهد: 
1. چنانچه دروازه بان توپ را بیش از 6 ثانیه در اختیار داشته باشد. 
2. بعد از رها کردن توپ، قبل از اینکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد، آن را دوباره با دستهایش لمس کند. 
3. چنانچه توپ عمداً توسط بازیکن همدسته دروازه بان با پا به طرف او زده شد و توپ را با دستهایش لمس نماید. 
4. توپ را از پرتاب اوت توسط همدسته اش با دستهایش لمس نماید. (بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش) 
 
- تنبیهات انضباطی
تنها برای بازیکنان و جانشینان و بازیکنان تعویض شده می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد. 
 
- خطاهای قابل اخطار
اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زرد می گیرد: 
1. برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد. 
2. مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد. 
3. مصرانه قوانین بازی را نقض نماید. 
4. آغاز مجدد بازی را به تأخیر اندازد. 
5. عدم رعایت فاصله، در ضربات آزاد، ضربه کرنر و... 
6. بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود. 
7. عمداً زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند. 
 
- خطاهای قابل اخراج
اگر بازیکنی هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج شده و کارت قرمز می گیرد: 
1. برای خطای شدید گناهکار باشد. 
2. برای برخورد شدید گناهکار باشد. 
3. تف انداختن روی حریف یا هر شخص دیگر. 
4. فرصت آشکار گل را با دست زدن عمدی به توپ، از تیم حریف سلب نماید (بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش) 
5. فرصت آشکار گل را از حرکت رو به جلو حریف با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب نماید. 
6. استفاده از الفاظ اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش و یا حرکاتی همچون ژِست زدن 
7. دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت نماید. 
بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند. 
 
- توصیه به داوران
اگر به نظر داور یک بازیکن از الفاظ یا حرکات اهانت آمیز، بی احترامی و یا فحش استفاده کند، باید از بازی اخراج شود. داور همچنین این اختیار را دارد که الفاظ یا حرکات یک بازیکن را غیرقبال قبول بداند و آن را خطای اخراج بداند. 
 
- خطای شدید
خطای شدید زمانی است که بازیکن قوانین بازی را نقض نماید و در مبارزه با حریف در جهت کسب توپ به خشونت عمدی و شدید متوسل شود. 
 
- برخورد شدید
برخورد شدید زمانی است که بازیکن برای تجاوز به حریف زمانی که در حال مبارزه برای در اختیار گرفتن توپ نیستند، گناهکار باشد. در این حالت توپ ممکن است در داخل یا خارج بازی باشد. 
اگر بازیکن با یکی از بازیکنان همدسته خود، داور یا کمک داوران، تماشاگران و غیره نیز برخورد شدید داشته باشد، این عمل نیز برخورد شدید تلقی می شود و بازیکن از زمین اخراج می گردد.  
 
 
تصمیمات برد بین المللی
  
1. بازیکنی که در داخل یا خارج از زمین بازی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به طرف بازیکن حریف یا بازیکن همدسته خود، داور، کمک داور یا هر شخص دیگر، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، به مقتضای نوع خطا تنبیه خواهد شد. 
2. اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت بازویش لمس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود، و شامل موقعیتهایی نمی شود که به تشخیص داور توپ به طور اتفاقی برخورد کند. برای مثال، بعد از اینکه اقدام به دفع توپ در یک موقعیت نمود. 
3. برابر قانون 12 یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمداً و به قصد فریب دادن از قانون استفاده کند برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است و بازیکن خاطی اخطار می گیرد، و یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می گردد. چنین مواردی به اینکه دروازه بان توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند ارتباط ندارد و خطای فریب دادن، بنا بر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است. همچنین بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است، از حیله عمدی و برای فریب دادن از قانون استفاده کند، به خاطر رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجدداً نواخته می شود. 
4. یک تکل از پشت که سلامتی بازیکن را تهدید کند و خطرناک باشد، باید یک خطای شدید در بازی تلقی گردد. 

5. هر عمل تظاهر و گول زدن داور که در هر نقطه از زمین به تشخیص داور اتفاق افتاده باشد، باید یک رفتار غیر ورزشی در بازی محسوب گردد.

قوانین داوری فوتبال (قانون سیزدهم)

admin بازدید : 1678 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

انواع ضربه آزاد

1. مستقیم

2. غیرمستقیم

برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ می بایستی ثابت باشد و زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی نماید، مگر اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس کرده باشد.

ضربه آزاد مستقیم  

1. اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود گل محسوب می گردد.

2. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم حریف اعلام می شود.

3. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود، گل محسوب نمی شود، بلکه ضربه دروازه محسوب می گردد.

ضربه آزاد غیرمستقیم 

برای متمایز نمودن ضربه آزاد غیرمستقیم، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد و زمانی که ضربه زده شد و توپ با بازیکن دیگر تماس پیدا کرد و یا از زمین بازی خارج گردید دستش را پایین می آورد.

ورود توپ به دروازه

1. اگر توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، به وسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب می گردد.

2. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعلام می گردد.

3. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه زننده ضربه شود، ضربه کرنر به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

وضعیت ضربه آزاد

ضربه آزاد در داخل محوطه جریمه

ضربه آزاد مستقیم و غیرمستقیم برای تیم مدافع:

1. کلیه بازیکنان مقابل می بایستی 15/9 متر از توپ فاصله بگیرند.

2. کلیه بازیکنان تیم مقابل بایستی خارج از محوطه جریمه قرار گیرند تا توپ در بازی قرار گیرد.

3. توپ زمانی در بازی است که مستقیماً بعد از ضربه از محوطه جریمه خارج گردد.

4. یک ضربه آزاد که در داخل محوطه دروازه اعلام می گردد، می توان از هر قسمت از داخل محوطه دروازه آن را زد.

ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مهاجم

کلیه بازیکنان تیم مدافع باید حداقل 15/9 متر از توپ فاصله گرفته تا در جریان بازی قرار گیرند مگر اینکه بازیکنان روی خط دروازه و بین تیرهای عمودی بایستند:

1. زمانی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی قرار می گیرد.

2. یک ضربه آزاد غیرمستقیم که از داخل محوطه دروازه اعلام می گردد از روی خط موازی خط و نزدیک به محل خطا زده می شود.

ضربه آزاد خارج از محوطه جریمه

1. تمام بازیکنان حریف باید 15/9 متر از توپ فاصله بگیرند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.

2. زمانی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی قرار گرفته است.

3. ضربه آزاد، از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات

1. زمانی که ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیرمجاز مسدود کند، ضربه تکرار می گردد.

2. زمانی که ضربه آزاد به وسیله تیم مدافع و از داخل محوطه جریمه خودش زده می شود، توپ مستقیماً در بازی قرار نگیرد، ضربه تکرار می شود.

زدن ضربه آزاد به وسیله بازیکنی بجز دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه برای بار دوم و جز با دستهایش با توپ بازی کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمداً با دست لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم و در صورتی که خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

زدن ضربه های آزاد به وسیله دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گیرد دروازه بان توپ را عمداً با دستهایش لمس کند، و قبل از تماس با بازیکن دیگر:

الف) در صورتی که خطا خارج از محوطه جریمه دروازه باشد، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

ب) در صورتی که خطا داخل محوطه جریمه دروازه باشد، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می شود.

قوانین داوری فوتبال (قانون چهاردهم)

admin بازدید : 3044 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

ضربه پنالتی

وقتی که بازیکنی یکی از خطاهای ده گانه که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در جریان باشد را انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.

از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می گردد.

اگر در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی، پنالتی روی دهد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان

توپ

توپ می بایستی ثابت روی نقطه پنالتی قرار گیرد.

بازیکن زننده پنالتی

باید به طور مشخص معرفی گردد.

دروازه بان تیم مدافع

روی خط دروازه روبروی زننده ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار گیرد، تا با ضربه به توپ، ضربه پنالتی زده شود.

موقعیت سایر بازیکنان بجز زننده ضربه

1. در داخل زمین بازی باشند.

2. خارج از محوطه جریمه باشند.

3. به فاصله 15/9 متر از نقطه پنالتی باشند.

داور

تا زمانی که بازیکنان وضعیتی برابر قانون نداشته باشند، داور برای زدن پنالتی علامت نمی دهد.

تصمیم گیری زمانی که ضربه پنالتی به طور کامل اجرا شد.

چگونگی اجرا

1. بازیکن زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند.

2. او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگر تماس یابد.

3. وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد توپ در بازی خواهد بود.

وقتی که در زمان عادی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی روی دهد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا دوباره زده شود.

گل محسوب خواهد شد: اگر قبل از عبور توپ بین دو تیر عمودی و زیر تیر افقی توپ با تیرهای دروازه و یا دروازه بان تماس پیدا کند.

 تخلفات / تنبیهات

چنانچه داور برای زدن ضربه پنالتی، علامت بدهد ولی قبل از اینکه ضربه زده شود و توپ در بازی قرار گیرد، یکی از حالات زیر صورت پذیرد:

بازیکن زننده ضربه، قوانین بازی را نقض کند و یا یک بازیکن همدسته زننده ضربه پنالتی، قوانین بازی را نقض کند و به داخل محوطه جریمه وارد شود و یا فاصله 15/9 متر را نقض کند،

1. داور اجازه می دهد که پنالتی زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب نمی شود و ضربه پنالتی تکرار می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.

اگر یکی از بازیکنان مدافع و یکی از بازیکنان مهاجم، قوانین بازی را نقض کنند، ضربه پنالتی تکرار می شود.

اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد:

1. زننده ضربه مجدداً توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (بجز دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم ای تیم مقابل و از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.

2. زننده ضربه عمداً توپ را از تماس با بازیکن دیگر با دستهایش لمس نماید، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می شود.

3. توپ در حین حرکت به جلو با شیئی خارجی تماس پیدا کند، ضربه تکرار می شود.

اگر توپ توسط دروازه بان و یا با برخورد به تیرهای دروازه به داخل زمین برگشت و با شیئی خارجی تماس پیدا نمود:

1. داور بازی را متوقف می کند.

2. بازی را مجدداً با رها کردن توپ از محل تماس با شیء خارجی، شروع می کند. (دراپ بال)

اگر دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:

1. داور اجازه می دهد که ضربه زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

اگر بازیکن همدسته دروازه بان به داخل محوطه جریمه وارد یا فاصله 15/9 متر را نقض کند:

1. داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

قوانین داوری فوتبال (قانون پانزدهم)

admin بازدید : 1531 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

پرتاب اوت

پرتاب توپ اوت روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می گردد. از پرتاب مستقیم اوت، گل محسوب نمی گردد. زمانی پرتاب توپ اوت اعلام می گردد:

1. وقتی که تمام توپ از روی خط طولی، از روی زمین یا هوا عبور کند.

2. از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب اوت انجام می شود.

3. پرتاب توپ اوت توسط بازیکن تیم مقابل بازیکنی که آخرین بار توپ را لمس کرده انجام می گردد.

چگونگی اجرا

در لحظه پرتاب توپ اوت، بازیکن باید:

1. بدن و صورتش به طرف زمین بازی باشد.

2. قسمتی از هر دو پای او روی خط طولی و یا خارج از خط طولی باشد.

3. از هر دو دست برای پرتاب اوت استفاده نماید.

4. توپ از پشت و بالای سر، پرتاب گردد.

5. بازیکن پرتاب کننده توپ اوت برای بار دوم نمی تواند توپ را لمس کند، مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.

6. توپ وقتی که وارد زمین شد در بازی خواهد بود.

تخلفات / تنبیهات

پرتاب توپ اوت به وسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطاو به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمداً با دست لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد، و در صورتیکه خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی اعلام می گردد.

پرتاب توپ اوت توسط دروازه بان

اگر بعد از پرتاب توپ اوت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم لمس نماید:

1. اگر توپ را به جز با دستهایش لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

2. اگر توپ را با دستهایش و در خارج از محوطه جریمه لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

3. اگر توپ را با دستهایش و در داخل محوطه جریمه لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

اگر بازیکن مقابل پرتاب کننده اوت رفتار غیرمعقولی به منظور گیج نمودن پرتاب کننده داشته باشد و یا برای او مانعی ایجاد کند، به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد.

برای هرگونه نقض دیگر قانون، پرتاب اوت به وسیله بازیکنی از تیم مقابل انجام خواهد شد.

قوانین داوری فوتبال (قانون شانزدهم)

admin بازدید : 2783 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()
قانون شانزدهم - ضربه دروازه
 
- ضربه دروازه روشی برای شروع مجدد بازی می باشد.
- ضربه دروازه که مستقیماً به دروازه تیم مقابل زده شود گل محسوب می گردد.
- ضربه دروازه زمانی اعلام می گردد:
 
1. تمام توپ آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده باشد و از روی خط عرضی (خط دروازه) از روی زمین و هوا به بیرون از زمین رفته باشد.
2. همچنین گلی که طبق قانون 10 محسوب نگردد.
 
- چگونگی اجرا
 
1. توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه، به وسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود.
2. بازیکنان تیم مقابل باید خارج از محوطه جریمه قرار گیرند، تا توپ در بازی قرار گیرد.
3. زننده ضربه دروازه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند، مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.
4. وقتی که ضربه زده شد و توپ مستقیماً از محوطه جریمه خارج شد در بازی خواهد بود.
 
تخلفات / تنبیهات
 
اگر ضربه دروازه زده شده مستقیماً توپ از محوطه جریمه خارج نشود، ضربه تکرار می گردد.
 
- اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی بجز دروازه بان
 
1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه برای بار دوم (بجز با دستهایش) توپ را لمس نماید، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد. 
2. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را عمداً با دستهایش لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می شود، و در صورتی که محل وقوع خطا محوطه جریمه باشد، یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد. 
 
 
- اجرای ضربه دروازه توسط دروازه بان
 
1. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (جز با دستهایش) برای بار دوم لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.
2. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت،‌دروازه بان برای بار دوم عمداً توپ را با دستهایش لمس کند، چنانچه خارج از محوطه جریمه باشد، یک ضربه آزاد مستقیم  و اگر داخل محوطه جریمه باشد، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.
برای هرگونه نقض دیگر قانون ضربه دروازه تکرار می گردد.

تعداد صفحات : 11

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 85
 • کل نظرات : 32
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 35
 • آی پی دیروز : 58
 • بازدید امروز : 270
 • باردید دیروز : 124
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 14
 • بازدید هفته : 957
 • بازدید ماه : 3,163
 • بازدید سال : 41,046
 • بازدید کلی : 719,246